Wednesday, 23 February 2011

Giám sát ô nhiễm không khí

Xây dựng công cụ hỗ trợ thông qua quyết định cho công tác quản lý và giám sát ô nhiễm không khí


Bùi, Tá Long
Lê, Thị Quỳnh Hà
Cao, Duy Trường

Đặc san Môi trường & Tài nguyên, 2006, tr.61-69

Hệ thống thông tin môi trường hỗ trợ thông qua quyết định môi trường cần phải thỏa mãn một loạt các yêu cầu trong quá trình xây dựng nó. Để có thể thông qua quyết định, hệ thống cần thiết phải có các công cụ xử lý thông tin quan trắc môi trường và nhất là phải được trang bị các mô hình mô phỏng các quá trình diễn ra trong môi trường. Điều này thật dễ hiểu bởi vì hệ thống “giả thiết – tính toán thí nghiệm – kiểm nghiệm thực tế” chính là cơ sở của mọi ngành khoa học hiện đại. Bài báo này trình bày kết quả xây dựng một mô hình tích hợp CSDL môi trường, GIS và mô hình toán thành một công cụ duy nhất giúp cho công tác quản lý và thông qua quyết định trong môi trường không khí chịu sự tác động của các hoạt động sản xuất của con người. Sản phẩm chính của nghiên cứu này là phần mềm ENVIMAP (ENVironmental Information Management and Air Pollution estimation). Với việc ứng dụng GIS, ENVIMAP là công cụ trực quan, giúp cho công tác quản lý được thuận lợi.

Environmental information system supporting environmental decision has to meet a series of requirements during the process of building up it. To make the decision, the system is needed to setup environmental monitoring information processing tools and especially, it is equipped mathematical models that imitate the process occurring in the environment. This is understandable because the system “hypothesis – experiment calculation – practical test” is the basic for all modern sciences. This paper presents the result of building up the integrated model of environmental database, GIS and mathematical model to sole tool that helps to management task and decision support in air environment enduring anthropogenic activities. The key product of this research in ENVIMAP software (ENVironmental Information Management and Air Pollution estimation).With the GIS applications, ENVIMAP is the visual tools, helping the management task much more convenient.0 nhận xét:

Post a Comment