Saturday, 12 February 2011

Giáo trình địa lý kinh tế toàn tập


Giáo trình địa lý kinh tế toàn tập

Nguyễn Thị Vang
Lê Bá Chức
Vi Văn Năng
Đỗ Thị Nâng


Lời nói đầu
Chương 1
Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của địa
lý kinh tế
I. Đối tượng nghiên cứu của Địa lý kinh tế 5
1.1. Đối tượng nghiên cứu của Địa lý kinh tế
1.2. Vị trí của môn học trong hệ thống các ngành khoa học
II. Nhiệm vụ của Địa lý kinh tế

III. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp khảo sát thực địa
3.2. Phương pháp bản đồ
3.3. Phương pháp thông tin địa lý (GIS)
3.4. Phương pháp viễn thám
3.5. Phương pháp dự báo
3.6 Phương pháp phân tích chi phí lợi ích
Chương 2
Những vấn đề cơ bản về tổ chức lãnh thổ
i. Các nguyên tắc phân bố sản xuất
1.1. Nguyên tắc 1
1. 2. Nguyên tắc 2
1.3. Nguyên tắc 3
1.4. Nguyên tắc 4
1.5. Nguyên tắc 5
1.6. Nguyên tắc 6
II. Vùng kinh tế
2.1. Khái niệm vùng kinh tế
2.2. Nội dung cơ bản của vùng kinh tế
2.3. Các loại vùng kinh tế
III. Phân vùng kinh tế
3.1. Khái niệm phân vùng kinh tế
3.2. Những căn cứ để phân vùng kinh tế
3.3. Các nguyên tắc phân vùng kinh tế
IV. Quy hoạch vùng kinh tế
4.1. Khái niệm quy hoạch vùng
4.2. Nội dung cơ bản của quy hoạch vùng
4.3. Những căn cứ để quy hoạch vùng
4.4. Các nguyên tắc quy hoạch vùng kinh tế
Chương 3
Tài nguyên thiên nhiên
I. Mối quan hệ giữa tự nhiên và sản xuất xã hội
1.1. Khái niệm môi trường tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên
1.2. Mối quan hệ giữa tự nhiên và sản xuất xã hội
1.3. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường
II. Các nguồn lực tự nhiên của Việt Nam
2.1. Những đặc điểm và điều kiện tự nhiên của Việt Nam
2.2. Các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam
Chương 4
Tài nguyên nhân văn
I. Những vấn đề lý luận về phát triển, phân bố dân cư và sử dụng nguồn
lao động
1.1. Mối quan hệ giữa dân cư, lao động và hoạt động sản
xuất xã hội
1.2.Những vấn đề cần quan tâm khi nghiên cứu về dân cư, lao động
II. Dân cư
2.1. Dân cư
2.2. Kết cấu dân số
III. Phân bố dân cư và sử dụng nguồn lao động
3.1. Phân bố dân cư
3.2. Sử dụng nguồn lao động

Chương 5
Tổ chức lãnh thổ ngành sản xuất công nghiệp
I. Vị trí ngành sản xuất công nghiệp trong phát triển và phân bố sản xuất
II. Đặc điểm tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp
2.1. Đặc điểm chung
2.2 Đặc điểm tổ chức lãnh thổ của một số ngành công nghiệp chủ yếu 56
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp 58
3.1. Nhân tố lịch sửư xã hội
.2. Sự phân bố của các nguồn tài nguyên thiên nhiên
3.3. Cơ sở kinh tế – xã hội
IV. Tình hình phát triển và phân bố công nghiệp Việt Nam
4.1. Tình hình chung
4.2. Tình hình phân bố các đơn ngành
Chương 6
Tổ chức lãnh thổ
ngành sản xuất nôngư lâmưngư nghiệp
A. Nông nghiệp
I. Những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
1.1. Những đặc điểm chung
1.2. Những đặc điểm của một số ngành chủ yếu trong nông nghiệp
II. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố sản xuất nông nghiệp 74
2.1. Nhóm nhân tố tự nhiên
2.2. Nhóm nhân tố kinh tế xã hội
III. Thực trạng phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam
3.1. Tình hình phát triển và phân bố sản xuất nông nghiệp
3.2. Một số nhận xét chung về thực trạng phân bố và phát
triển nông nghiệp Việt nam
IV. Định hướng phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam
B. Lâm nghiệp
I. Vai trò của lâm nghiệp
II. Đặc điểm của sản xuất lâm nghiệp
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố lâm nghiệp
IV. Hiện trạng và định hướng phát triển và phân bố lâm nghiệp
C. Ngư nghiệp
I. Vai trò của ngư nghiệp
II. Đặc điểm của sản xuất ngư nghiệp
III. Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngư nghiệp
IV. Hiện trạng và định hướng phát triển và phân bố ngư nghiệp
Chương 7
Tổ chức lãnh thổ dịch vụ Việt Nam
I. Vai trò của dịch vụ trong đời sống xã hội
II. Đặc điểm của tổ chức lãnh thổ dịch vụ
2.1. Khái niệm dịch vụ
2.2. Phân loại dịch vụ
2.3. Đặc điểm tổ chức lãnh thổ dịch vụ
III. Hiện trạng phát triển và phân bố một số ngành dịch vụ chủ yếu 97
3.1. Ngành giao thông vận tải
3.2 Ngành thông tin liên lạc
3.3 Thương mại
Chương 8
Tổ chức lãnh thổ các vùng kinh ở Việt Nam
I. Vùng Đông Bắc
III. Vùng Đồng bằng Sông Hồng
IV. Vùng Bắc Trung Bộ
V. Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
VI. Vùng Tây Nguyên
VII. Vùng Đông Nam Bộ
VIII. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Download

0 nhận xét:

Post a Comment