Saturday, 12 February 2011

GIS trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản


Công nghệ GIS trong quy hoạch nuôi trồng thủy sản

Luận văn tốt nghiệp đại học : “ứng dụng công nghệ gis trong hỗ trợ quy hoạch nuôi trồng thủy sản " - Nguyễn Văn KhánhMục lục
Đặt vấn đề .................................................. .................................................. ............1
Chương I: Tổng quan tài liệu .................................................. ............................10
1. Khái quát về GIS............................................... ..............................................10
1.1. Lịch sử phát triển. .................................................. ..................................10
1.2. Định nghĩa GIS .................................................. ......................................11
1.3. Các thành phần của GIS .................................................. ........................11
1.4. Sự phát triển của phần cứng và các lớp phần mềm phục vụ cho GIS ....13

1.4.1 Phần cứng .................................................. ........................................13
1.4.2. Phần mềm .................................................. .......................................14
1.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu trong hệ GIS .................................................. ...14
1.6. Tổng quan về chức năng và mối quan hệ với các ngành khoa học khác 17
1.6.1. Các chức năng của một hệ GIS. .................................................. ...17
1.6.2. Mối quan hệ với các ngành khoa học khác. .....................................18
2. Các nghiên cứu ứng dụng của GIS............................................... ..................19
2.1. Ứng dụng GIS trên thế giới. .................................................. .................19
2.1.1. Các lĩnh vực ứng dụng GIS trên thế giới........................................19
2.1.2. Ứng dụng GIS trong ngành thuỷ sản trên thế giới. ........................21
2.2. Tình hình phát triển GIS tại Việt Nam. .................................................. 23
2.2.1. Tình hình phát triển GIS tại Việt Nam............................................23
2.2.2. Các ứng dụng của GIS trong ngành thủy sản tại Việt Nam. ..........24

Chương II Địa điểm, nội dung và phương pháp nghiên cứu............................26
1. Địa điểm nghiên cứu............................................. ..........................................26
2. Thời gian.............................................. .................................................. .........26
3. Nội dung nghiên cứu............................................. ..........................................26
4. Phương pháp nghiên cứu............................................. ...................................26
4.1. Phương tiện nghiên cứu. .................................................. ........................26
4.2.Thực địa, khảo sát, thu số liệu. .................................................. ...............27
4.3. Số hóa thành lập bản đồ............................................. ..............................28
Chương III: Kết quả và thảo luận.................................................. .....................30
1. Điều kiện tự nhiên............................................ ...............................................30
1.1. Điều kiện tự nhiên............................................ ........................................30
1.2. Tài nguyên thiên nhiên .................................................. ..........................31
2. Điều kiện kinh tế xã hội. .................................................. ...............................33
2.1. Dân số, lao động và mức sống dân cư. .................................................. ..33
2.2. Cơ sở hạ tầng .................................................. .........................................34
2.3. Văn hóa, y tế , giáo dục. .................................................. ........................35
2.4. Tình hình kinh tế.............................................. ........................................35
3. Phân tích hiện trạng NTTS dựa trên công nghệ GIS......................................36
3.1. Phân bố, diện tích, hình thức sử dụng đất NTTS ....................................39
3.2 Vốn đầu tư và mức độ thâm canh .................................................. ...........42
3.3. Nguồn nước phục vụ nuôi trồng thủy sản ...............................................46
3.4. Giống và mùa vụ thả............................................. ...................................47
3.6. Dịch bệnh............................................ .................................................. ...54
3.7. Năng suất, sản lượng.......................................... ......................................57
4. Phân tích xu hướng phát triển thủy sản............................................. .............61
4.1. Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản Việt Nam ..............................61
4.2. Chiến lược phát triển nuôi trồng thủy sản Thanh Hóa ............................63
4.3. Kế hoạch phát triển thủy sản xã Xuân Lâm............................................63
5. Giải pháp phát triển quy hoạch .................................................. ....................64
5.1. Tiêu chuẩn nhà nước cho một hệ thống NTTS........................................64
5.2. Hướng phát triển quy hoạch .................................................. ..................65
1. Kết luận............................................ .................................................. .............69
2. Đề xuất .................................................. .................................................. ........69
Tài liệu tham khảo .................................................. ..............................................70Download

0 nhận xét:

Post a Comment