Sunday, 27 March 2011

Các mô hình dữ liệu GIS

Trong các mô hình biểu diễn dữ liệu của GIS, chúng ta thường nhắc đến một khái niệm là feature. Theo định nghĩa của ISO (International Standard Organization): “Feature là sự trừu tượng hoá của một sự vật trong thế giới thực. Trong đó, thuộc tính của feature chính là đặc điểm mô tả feature đó”.

Có 3 cách mô hình dữ liệu trong GIS:
Modelling with vector data: mô hình dữ liệu vector
Modelling with taster data: mô hình dữ liệu raster
Modelling with triangulated data: mô hình TIN

Download

0 nhận xét:

Post a Comment