Tuesday, 15 March 2011

Chuẩn hóa CSDL

Chuẩn hóa CSDL là một công việc hết sức cần thiết để đảm bảo cho việc tích hợp, xử lý và khai thác một cách tốt nhất CSDL. Đây thực sự là một vấn đề hết sức khó khăn, bởi lẽ tình trạng dữ liệu hiện có cũng như trình độ quản lý, sử dụng chúng đang còn tồn tại nhiều bất cập. Công tác chuẩn hóa, xây dựng bộ chuẩn đòi hỏi nhiều nguồn lực, cơ sở pháp lý và mức độ quan tâm, thống nhất
của rất nhiều thành phần kinh tế xã hội chứ không đơn thuần các đơn vị quản lý Nhà nước về đất đai và môi trường và cũng không chỉ giới hạn trong ngành Tài nguyên và Môi trường (MONRE và DONRE). Ngoài ra, với giới hạn về thời gian và kinh phí, nhóm chuyên đề sẽ thực hiện các hoạt động giúp cho việc thống nhất được tiêu chuẩn quốc gia thống nhất được áp dụng nhằm phát triển hệ thống ELIS, trong khuôn khổ SEMLA. Những nội dung chi tiết bao gồm chuẩn dữ liệu không gian của bản đồ nền, bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, dữ liệu môi trường và dữ liệu không gian quy hoạch sử dụng đất. Trong chuyên đề này chỉ đề cập tới nội dung chuẩn dữ liệu cho phần đồ họa Quy hoạch sử dụng đất.


0 nhận xét:

Post a Comment