Sunday, 17 April 2011

Đánh giá đất đai phục vụ tối ưu hóa sử dụng đất và tài nguyên trong sản xuất nông nghiệp cho vùng đồi núi có điều kiện phức tạp


Đánh giá đất đai bao gồm việc đối chiếu chất lượng đất đai với yêu cầu sử dụng của các đối tượng sử dụng đất. Đơn vị cơ bản để đánh giá là đơn vị đất đai (Land Unit - LU). Việc xác định LU trong GIS thường được tiến hành với định dạng dữ liệu Vector, sử dụng phương pháp gọi là “tổ hợp trước, đánh giá sau”, theo đó, các đơn vị đất đai được xây dựng bằng cách chồng xếp các lớp bản đồ chuyên đề đơn tính, trong đó mỗi bản đồ đơn tính bao gồm nhiều vùng (Polygon) mô tả lớp hoặc nhóm đối tượng riêng biệt. Mỗi LU được coi như đồng nhất về tất cả các thuộc tính sẽ được sử dụng trong quá trình đánh giá đất đai.

Trong nghiên cứu đã tiến hành ở một tỉnh miền núi ở Việt Nam, chúng tôi sử dụng cách tiếp cận “đánh giá trước, tổ hợp sau” với việc ứng dụng định dạng dữ liệu Raster GIS trong xây dựng đơn vị đất đai, từ đó mô tả đặc điểm tài nguyên và xác định khả năng thích nghi cho các loai sử dụng đất hiện tại và tương lai. Chúng tôi sử dụng cấu trúc dữ liệu Raster (bề mặt được phân chia thành các ô lưới để tham chiếu) trong GIS và cấu trúc dữ liệu mảng mô tả tham chiếu địa lý (ghi dưới dạng bảng số liệu) để xây dựng các bản đồ đơn tính và để đánh giá quan hệ thích nghi đất – cây trồng cho từng ô lưới. Các ô lưới đã được đánh giá thích nghi sau đó lại được tổ hợp lại theo loại thích nghi để xây dựng các đơn vị đất đai. Các đơn vị này được sử dụng như đơn vị cơ bản cho các đánh giá định lượng tiếp theo đối với các loại sử dụng đất tương lai. Phương pháp này cho phép định nghĩa các đơn vị đất đai với sự linh động cao, cho phép đánh giá đất đai ở mức độ chi tiết cao hơn đối với các hệ thống canh tác có yêu cầu sử dụng đất của cây trồng và mùa vụ phức tạp.

(Tác giả: Suan-Pheng KAM, Bui Tan YEN và Chu Thai HOANH)

Các bạn có thể tham khảo tài liệu gốc tại đây: http://www.itc.nl/gisdeco/papers.htm

0 nhận xét:

Post a Comment