Wednesday, 6 April 2011

Đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến bùn cát và chất lượng nước hồ chứa Thác Bà

TS Nguyễn Kiên Dũng-Trung tâm Ứng dụng Công nghệ KTTV,CN. Lưu Đức Hiền,CN. Cao Phong Nhã Trung tâm Nghiên cứu Môi trường

Hồ chứa công trình thuỷ điện Thác Bà được hoàn thiện và đi vào hoạt động từ năm 1972. Qua hơn 30 năm chưa được đánh giá một cách tổng thể về hiện trạng bồi lắng bùn cát và diễn biến chất lượng nước hồ để từ đó xem xét các lợi ích kinh tế xã hội mà công trình đem lại. Trên cơ sở số liệu, tài liệu thu thập, khảo sát báo cáo đã tiến hành đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến chất lượng nước hồ Thác Bà. Hiện trạng lắng đọng bùn cát được ước tính bằng các phương pháp khác nhau đồng thời sử dụng mô hình HEC-6 để dự báo phân bố bùn cát lắng đọng theo không gian và thời gian. Kết quả của bài báo góp phần giúp cho các nhà quản lí đề ra các phương án vận hành thích hợp, khai thác công trình có hiệu quả và lâu dài.


0 nhận xét:

Post a Comment