Thursday, 23 June 2011

Đánh giá nhu cầu quốc gia bằng eGIS
Hệ thống thông tin địa lý (GIS), hệ thống định vị toàn cầu (GPS), viễn thám, công nghệ thông tin khác đã và đang thay đổi tính chất công việc trong các ngành khoa học lập bản đồ và trong các ngành nghề, công nghiệp, và các tổ chức phụ thuộc vào chúng để nghiên cứu cơ bản và giáo dục. Ngày nay, hệ thống thông tin địa lý đã trở thành trung tâm thông tin của hàng ngàn các cơ quan chính phủ, các công ty tư nhân, phi lợi nhuận và các tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, việc đáp ứng của GIS đã không theo kịp với nhu cầu tạo ra ngày càng tăng nhiều hơn và cũng như đối với dữ liệu địa lý.

Báo cáo này ngoài việc đề cập đến lĩnh vực bản đồ còn tập trung đánh giá tình hình phát triển của ngành khoa học lập bản đồ vào đầu thế kỷ 21 và xác định các nhu cầu quốc gia quan trọng đối với GIS / GIScience các chuyên gia. Báo cáo cũng xem xét các nhân tố chính và những yếu tố gắn với sự cần thiết của chuyên ngành GIS / GIScience, bao gồm thay đổi công nghệ, nhu cầu về thông tin địa lý, và những thay đổi trong tổ chức. Báo cáo đánh giá giáo dục và nghiên cứu nhu cầu, bao gồm đào tạo cần thiết và giáo dục, những thách thức chương trình giảng dạy mới và phản ứng, đảm bảo chất lượng trong giáo dục và đào tạo, và thách thức của tổ chức. Một số khuyến nghị của báo cáo bao gồm sự hợp tác nhiều hơn giữa các môn học, các công ty tư nhân, và các cơ quan chính phủ, việc thực hiện GIS / GIScience các cấp giáo dục; và sự phát triển của một chương trình nghị sự, kết hợp nghiên cứu toàn diện cho các ngành khoa học lập bản đồ.


0 nhận xét:

Post a Comment