Sunday, 12 June 2011

Learning to think spatially - Suy luận không gian


Learning to think Spatially - suy luận không gian, là một kỹ năng nhận thức có thể được sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, tại nơi làm việc,  là một môn khoa học về những vấn đề liên quan đến cấu trúc, tìm câu trả lời,  thể hiện các giải pháp sử dụng các đặc tính của không gian.  có thể được học  giảng dạy chính thức tại các trường đại học để học sinh sử dụng một cách thích hợp các công cụ thiết kế, ứng dụng công nghệ, vào chương trình giảng dạy. Báo cáo này giải thích bản chất và chức năng của tư duy về không gian  không gian cho thấy cách suy nghĩ có thể được hỗ trợ qua chương trình giảng dạy thông qua việc phát triển các hệ thống hỗ trợ thích hợp. Hệ thống thông tin địa lý (GIS)  một ví dụ của hệ thống hỗ trợ đó. Báo cáo khuyến cáo chương trình nên được đưa vào giảng dạy qua các môn học như toán học, lịch sử, và các môn khoa học tự nhiên khác,  không đòi hỏi sự phát triển của một khóa học mới riêng biệt, tập trung hoàn toàn vào tư duy không gian. Mục tiêu của môn học là đào tạo ra một thế hệ học sinh có cách tư duy về không gian một cách hoàn thiện.


Download
P-GIS direct link

0 nhận xét:

Post a Comment