Saturday, 23 July 2011

AVSWAT (ArcView SWAT)


AVSWAT (ArcView SWAT)

AVSWAT (ArcView SWAT) là một extension của ArcView với đầy đủ tính năng hòan thiện của mô hình thủy văn nổi tiếng SWAT. Xây dựng với giao diện thân thiện trong môi trường ArcView GIS, công cụ này tổ hợp đầy đủ các tính năng như Watershed Delineation, tính tóan và hiệu chỉnh các tham số đầu vào về thủy văn và quản lý nông nghiệp, chạy và định tính lại mô hình. Phần extension này cũng cung cấp công cụ trực quan và thân thiện người sử dụng trong đánh giá lưu vực sông cũng như kiểm sóat các nguồn ô nhiễm nước từ môi trường đô thị và hoạt động sản xuất nông nghiệp. pollution.

Tải về:
ftp://ftp.brc.tamus.edu/pub/swat/pc/swatav/avswatx.zip

hoặc
http://www.brc.tamus.edu/swat/downloads/pc/swatav/avswatx.zip

0 nhận xét:

Post a Comment