Saturday, 23 July 2011

Edit Tools 3.6 cho ArcView


EditTools cung cấp các chức năng chỉnh sửa đối tượng mà bất kỳ một người sử dụng ArcView nào đều mong đợi. Tất cả chỉ gói gọn trong một Extension rất dễ cài đặt và sử dụng.
Các chức năng chính:
- Clean, Build, Adjust, Edge Match và COGO tương tự như trong Arc/Info;
- Edit tương tự như trong các phần mềm CAD;
- Update attributes (cập nhật thuộc tính) theo cách người sử dụng quy định;
- Tính năng thêm các polygon mới rất độc đáo, chống hiện tượng các polygon chồng lên nhau;
- Edit và Clean các polyline, chặt các đường chồng lên nhau tương tự như Clean trong ArcInfo;
- Chức năng Snap rất chuẩn trong quá trình Edit;
- Build Convex Hull, TIN (2D or 3D) và Thiessen Polygons;
- Phân tích dữ liệu dạng 3D: Slope, Aspect, Hillshade, và tạo contours.

Tải về:
Cho bản Arcview 3.2 hoặc cao hơn:
http://www.ian-ko.com/downloads/et/ET36.zip


Cho bản Arcview 3.1
http://www.ian-ko.com/downloads/et/ET36_av31.zip

Tài liệu hướng dẫn sử dụng:
http://www.ian-ko.com/downloads/et/ETUserGuide.chm
 

0 nhận xét:

Post a Comment