Tuesday, 2 August 2011

ArcGIS Extensions
ArcGIS Desktop Extensions là các phần mềm mở rộng được sử dụng kết hợp với ArcGIS desktop, có khả năng chia sẻ ứng dụng đồng thời trên ArcView, ArcEditor, và ArcInfo.

Các phần mềm mở rộng này cho phép nguời dùng thực hiện các phép phân tích raster, phân tich 3 chiều, phân tích mạng luới...

Các phần mềm mở rộng của ArcGIS:


ArcGIS 3D Analyst
Quan sát và phân tích 3 chiều
ArcGIS Data Interoperability
Đọc, chuyển đổi và xuất các dạng dữ liệu trực tiếp
ArcGIS Geostatistical Analyst
Công cụ thống kê cho việc phân tích, mô hình hóa và nội suy
ArcGIS Network Analyst
Công cụ phân tích mạng lưới
ArcGIS Publisher
Xuất bản dữ liệu GIS và bản đồ
ArcGIS Schematics
Tự động tạo ra mô hình mạng nguyên lý từ các số liệu có tính mạng lưới
ArcGIS Spatial Analyst
Phân tích không gian nâng cao sử dụng phuơng pháp raster và vector
  
ArcGIS Survey Analyst
Quản lý và nội suy dữ liệu khảo sát thực địa bằng phuơng pháp GIS
ArcGIS Tracking Analyst
Quan sát và phân tích dữ liệu thay đổi theo thời gian
ArcPress for ArcGIS
In ấn bản đồ với chất lượng cao
ArcScan for ArcGIS
Chuyển đổi dữ liệu bản đồ ảnh thành vector
ArcWeb Services
Đưa dữ liệu GIS lên Web
Maplex for ArcGIS
Thể hiện nhãn và chú thích trên bản đồ tự động với chất luợng cao

0 nhận xét:

Post a Comment