Tuesday, 2 August 2011

Các sản phẩm chính của ESRI1. Desktop GIS:
 • ArcInfo
 • ArcEditor
 • ArcView
 • ArcGIS Desktop Extensions:
            + ArcGIS Spatial Analyst
            + ArcGIS 3D Analyst
            + ArcGIS Network Analyst
            + ArcGIS Schematics
            + ArcGIS Geostatistical Analyst
            + ArcGIS Publisher
            + ArcGIS Survey Analyst
            + ArcGIS Tracking Analyst
            + ArcGIS Data Interoperability
            + Maplex for ArcGIS
            + ArcScan for ArcGIS
2. Server GIS: ArcGIS Server (ArcIMS, ArcSDE...)
3. Các sản phẩm khác:
 • EDN (ArcGIS Engine Deverloper Kit)
 • MapObject
 • ArcObject
 • ArcGIS Master Lab Kit Pak
 • ArcGIS Lab Kit Pak
Trong đó:
 • Những phần mềm ArcGIS Desktop cho phép tạo, phân tích, vẽ bản đồ, quản lý, chia sẻ và xuất bản thông tin địa lý;
 • Những module mở rộng của ArcGIS như Spatial Analyst, 3D Analyst, Network Analyst…
 • ArcSDE là phần mềm cho máy chủ cho phép nhiều người dùng truy cập vào hệ cơ sở dữ liệu không gian địa lý được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS);
 • ArcIMS là giải pháp cung cấp những bản đồ động, dữ liệu GIS và dịch vụ qua Web;
 • MapObject, ArcEngine, ArcGIS Server là những công cụ để phát triển các ứng dụng GIS.

0 nhận xét:

Post a Comment